Vítejte na mém webu

Jmenuji se Jiří Urbánek. Jsem farářem v Mikulovicích u Jeseníku. Na tomto webu Vám chci nabídnout nedělní kázání, komentáře a důležité dokumenty. K prohlédnutí jsou i fotografie ze života farnosti a z cest.

https://twitter.com/GeorgiusUrbanek


Protože někteří politici by nejraději vymazali ruskou kulturu z naší země, budu zde uvádět odkazy na ruské písně. Viz záložka Ruská kultura.


Česká republika udělala po listopadu 1989 dvě osudové chyby - vstup      do EU a NATO.

Ve své knihovně jsem objevil ČESKÝ SLOVNÍK BOHOVĚDNÝ z roku 1915, z kterého uvedu podrobný výpis o islámu.

Nejvíce proti ruské propagandě bojují ti, kdo šíří propagandu americkou.


 20. neděle v mezidobí, cyklus C

  V evangeliu jsme dnes slyšeli tato Ježíšova slova:
  "Myslíte, že jsem přišel dát mír na zemi? Ne, říkám vám, ale rozdělení."
  Nezní nám tato slova poněkud divně? Očekávali bychom, že Ježíšovo poselství přinese světu pokoj. Ano, ti, kdo v Ježíše uvěří a otevřou se darům Ducha Svatého, vytvářejí ve světě pokoj. Rozdělení je způsobeno tím, že mnozí lidé Ježíše a jeho zjevení odmítají. Toto rozdělení je o to bolestnější, když se týká členů vlastní rodiny.
 Odpor vůči Božímu zjevení v Ježíši Kristu klade především satan, neboť Boží království ničí jeho království na zemi. Satan na Golgotě již prohrál, ale do druhého Kristova příchodu se může Kristu a jeho Církvi stavět na odpor.
 Proti Církvi bojují satanisté, ateisté, okultisté, křesťanští bludaři (Svědkové Jehovovi), ale i jiná náboženství. Vzpomeňme, jak byli první křesťané pronásledováni židy. Ve středověku byla křesťanská Evropa ohrožena muslimy.
  Muslimové v posledních letech houfně přicházejí do Evropy. Jaký postoj bychom měli zaujmout k jejich víře? Lze skrze mezináboženský dialog křesťanství s islámem sblížit? Je mezi nimi takový rozpor, že je to nemožné?
  Někteří teologové tvrdí, že křesťané a muslimové věří vlastně ve stejného Boha.
  S tímto nelze souhlasit. Osobně bych to vyjádřil takto:
  "Věřím v jednoho Boha jako muslim, ale nevěřím jeho představě o Bohu."
  Představa o Bohu, kterou si člověk udělá četbou Koránu, není stejná jako představa, kterou získá čtením Bible. Korán představuje jiného boha, než je Bůh Nového zákona.
  Navíc jako křesťané věříme, že Boží zjevení Kristem skončilo.
  V našem katechismu je to napsáno jasně (KKC 73):
  "Bůh se plně zjevil tím, že poslal svého vlastního Syna, v němž navždy ustanovil svou smlouvu. Syn je definitivním Slovem Otce, takže po něm už nebude žádné jiné zjevení."
  Do druhého Kristova příchodu nemůžeme očekávat žádné nové veřejné zjevení.
  Jako křesťané můžeme zjevení, které měl prorok Mohamed, zařadit mezi zjevení soukromá. O nich platí toto (KKC 67):
  "Křesťanská víra nemůže přijmout ´zjevení´, která si dělají nárok na překonání nebo opravu zjevení, jehož naplněním je Kristus. To je případ některých mimokřesťanských náboženství a také novodobých sekt, opírajících se  o taková ´zjevení´.
  Islám, který popírá Božství Ježíše Krista, nemůže být Božím zjevením, ale je nepravým soukromým zjevením. Z tohoto důvodu nelze křesťanství s islámem spojit. Vždy bude mezi nimi rozdělení. Nelze spojit ani křesťanskou civilizaci           s islámskou.
  Musíme počítat s útoky na Církev, s pronásledováním křesťanů. Zatím se děje mimo nás. Boží království není slučitelné s královstvím Zlého. Mezi nimi bude trvalý boj až do konce světa. Víme však, že nás Pán již nad Zlým zvítězil.
  Jsme na straně Vítěze. Jen buďme věrní Církvi, která je počátkem Božího království na zemi. Odmítejme to, co nepatří do pravého Božího zjevení, které nám přinesl Kristus.