Vítejte na mém webu

Jmenuji se Jiří Urbánek. Jsem farářem v Mikulovicích u Jeseníku. Na tomto webu Vám chci nabídnout nedělní kázání, komentáře a důležité dokumenty. K prohlédnutí jsou i fotografie ze života farnosti a z cest.

https://twitter.com/GeorgiusUrbanek

 

 ŠTĚDRÝ DEN 24.12. 2016


Česká republika udělala po listopadu 1989 dvě osudové chyby - vstup      do EU a NATO.

Ve své knihovně jsem objevil ČESKÝ SLOVNÍK BOHOVĚDNÝ z roku 1915, z kterého uvedu podrobný výpis o islámu.

Nejvíce proti ruské propagandě bojují ti, kdo šíří propagandu americkou.

VÁNOCE V OSVOBOZENÉM ALEPPU:

https://www.youtube.com/watch?v=sJrYGYbI7JA

VÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA RODINY PREZIDENTA ASADA V ŘECKÉM ORTODOXNÍM KLÁŠTEŘE:

https://www.youtube.com/watch?v=GdN_NpIcSQw


2. neděle v mezidobí, cyklus A

  Dnešní liturgická čtení nám zjevují Ježíše jako Vykupitele lidstva. Prorok Izaiáš nejprve hovoří o Božím služebníkovi, který byl utvořen ke službě již v matčině lůně. Ten má nejen obnovit Izrael, ale je dán všem národům jako světlo, aby dosáhly spásy.
  Tímto Božím služebníkem je Ježíš Kristus.
  V evangeliu vydává svědectví Kristu Jan Křtitel. Ten o Ježíši prohlašuje:
  "Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa."
  Tato slova říká kněz před svatým přijímáním, kdy drží v rukou svátost Eucharistie. Titul Ježíše Krista - Beránek Boží - užívali již první křesťané, ale význam tohoto titulu sahá až do Starého zákona.
  Když se Bůh rozhodl vysvobodit izraelský lid z egyptského otroctví, přikázal mu, aby byl v každé rodině obětován beránek, aby byl večer snězen a jeho krví byly pomazány veřeje dveří jejich domů. Díky tomuto znamení byli Izraelité ušetřeni, když anděl zhoubce pobíjel prvorozence v egyptské zemi.

  Židovská tradice později přisoudila krvi velikonočního beránka vykupitelskou moc. Izraelité byli vykoupeni z egyptského otroctví beránkovou krví, a tak se stali "svatým národem". Prorok Izaiáš přirovnává Mesiáše k beránkovi a ukazuje jeho pokoru a odevzdanost těmito slovy (Iz 53,7):
  "Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před stříhači zůstal němý, ústa neotevřel."
 Evangelisté viděli, že se toto proroctví naplnilo na Ježíši Kristu, proto zdůrazňovali, že Ježíš před veleradou i před Pilátem mlčel. A Jan Křtitel dnes přímo Ježíše nazývá Beránkem Božím, který snímá hříchy světa, neboť, jak čteme u Izaiáše (Iz 53,12):
  "On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných."
  Ježíš je Beránek bez poskvrny, tedy bez hříchu, vykupuje lidstvo za cenu své krve, aby z něho udělal "království kněží" a "zasvěcený národ". Ježíš byl ukřižován v předvečer slavnosti nekvašených chlebů, kdy se v chrámě zabíjeli velikonoční beránci. Mojžíšův zákon o beráncích předpisoval (Ex 12,46):
  "... žádnou kost nezlámete."
  Ani Ježíšovi nebyly zpřelámany kosti. Ježíš je pravý velikonoční Beránek, který byl obětován za naše hříchy. Jeho krví jsme vykoupeni z moci satana, a proto máme patřit Bohu.
  Ježíš snímá hříchy světa. Co je tím hříchem světa? Při zaslíbení Ducha Svatého Ježíš říká:
  "On (Duch Svatý) přijde a ukáže světu,v čem je hřích ... hřích je v tom, že ve mne nevěří."
  Ježíš přišel z nás sejmout hřích nevěry. Víra v Ježíše Krista je podmínkou spásy, bez víry člověk nemůže vejít do nebeské slávy.
  Víra v Boha se musí projevovat poslušností Boží vůli. Svou lásku k Bohu máme projevovat poslušností. Služba Bohu přináší člověku radost, neboť ví, že jde správnou cestou, cestou večného života v nebi.
  Ježíš je náš pravý velikonoční Beránek, který z lásky k nám zemřel na kříži. Na jeho lásku odpovězme vírou, která se navenek projevuje poslušností Boží vůli.